Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UTHYRNING AV LJUD, LJUS, SCENER MM SAMT TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER.


    1 – TILLÄMPLIGHET

‐1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av ljud och annan utrustning, ljus, scen, eventprodukter och liknande samt tjänster som ELaS AB tillhandahåller kunden. Vid uthyrning av personal gäller allmänna villkor för uthyrning av arbetskraft.

‐1.2 Ändring av dessa allmänna villkor förutsätter att ELaS AB och Kunden skriftligen kommer överens om andra villkor.    


 2 – HYRESOBJEKT

‐2.1 Kunden förhyr av ELaS AB den utrustning som specificerats i Hyresavtalet.      Den förhyrda egendomen kallas för Hyresobjektet.

‐2.2 Hyresobjektet är och förblir ELaS AB’s egendom. Hyresobjektet är lös egendom och får inte nyttjas på sådant sätt som innebär att ELaS AB’s ägande riskerar att upphöra eller på annat sätt belastas. Hyresobjektet får t ex inte pantsättas eller sammanfogas med fast egendom. Kunden förbinder sig att inte nyttja eller disponera över Hyresobjektet i strid med hyresavtalet och dessa allmänna villkor.

­‐2.3 ELaS AB skall vid förfrågan från Kunden tillhandahålla instruktioner för handhavande, tillsyn och skötsel av Hyresobjektet.

‐2.4 ELaS AB svarar för obligatoriska besiktningar av Hyresobjektet. I de fall särskild besiktning erfordras av hyresobjektet på arbetsplatsen har dock Kunden att ombesörja och svara för kostnaderna för sådan besiktning.


3 – AVHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNING

­‐3.1 Hyresobjektet levereras av ELaS AB till eventplatsen och återhämtas på samma plats, om inte annat avtalats.

­‐3.2 Efter överenskommelse kan ELaS AB åta sig att svara för transport av Hyresobjektet till och från annan plats än eventplatsen.

­‐3.3 Har kunden åtagit sig montering och demontering ansvarar Kunden även för transport om inte annan avtalats.

­‐3.4 Då Kunden återlämnar Hyresobjektet till ELaS AB eller då ELaS AB, i de fall då  ELaS AB åtagit sig transport av Hyresobjektet, meddelar att Hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning, skall Hyresobjektet vara väl rengjort och i motsvarande skick som vid hyrestidens början, dock med beaktande av normalt slitage. Om så inte är fallet äger ELaS AB rätten på Kundens bekostnad vidtaga nödvändig rengöring och/eller reparation.


4 – MONTERING/DEMONTERING AV LJUD, LJUS, SCEN, EVENTPRODUKTER  MM.   

­‐4.1 Vad gäller ljud, ljus, scener och liknande kan ELaS AB, på sätt som ovan angivits i punkt 3.2, åta sig att transportera och montera Hyresobjektet till av Kunden anvisad eventplats och demontera Hyresobjektet vid hyrestidens utgång.

‐4.2 Kunden ansvarar för att den plats där Hyresobjektet skall placeras är väl förberedd och anpassad för att Hyresobjektet skall kunna placeras på platsen.  Kunden ansvarar också för att det finns erforderlig transportväg till den plats där Hyresobjektet skall placeras. Kunden ansvarar vidare för att el, vatten, avlopp etc.  finns tillgängligt så att erforderliga anslutningar av Hyresobjektet kan ske.

­‐4.3 Kunden ansvarar för att inhämta alla erforderliga tillstånd för placering, montering, användning och demontering av Hyresobjektet och ansvarar också för  samtliga tillkommande kostnader för att uppfylla myndighetskrav med anledning av sådana erforderliga tillstånd.

Initialer:________________________   Datum:_________________________  


5 – HYRESTID

­‐5.1 Hyrestiden börjar löpa fr.o.m. den dag Kunden avhämtar Hyresobjektet från ELaS  AB eller från den dag ELaS AB, i de fall ELaS AB ombesörjer transport av Hyresobjektet, avlämnar Hyresobjektet på av Kunden anvisad plats alternativt från den dag ELaS AB monterat Hyresobjektet i de fall ELaS AB skall svara för montering och demontering.

­‐5.2 Om inte annat avtalats löper hyrestiden till dess att Kunden återlämnat Hyresobjektet till ELaS AB. I de fall ELaS AB ombesörjer transport av Hyresobjektet löper hyrestiden t.o.m. den dag Kunden meddelat ELaS AB att Hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning hos Kunden, alternativt i de fall ELaS AB skall svara för montering och demontering från den dag Kunden meddelat att Hyresobjektet kan demonteras. Kunden har dock ansvar för Hyresobjektet till dess att Hyresobjektet demonterats och/eller avhämtats av ELaS AB. Kundens ansvar innebär att Kunden skall svara för bevakning och tillsyn av Hyresobjektet  samt att anslutning av el, vatten, avlopp etc. bibehålles till dess att ELaS AB demonterat och avhämtat Hyresobjektet. ELaS AB demonterar och/eller avhämtar i normalfallet Hyresobjektet inom 1 arbetsdag från den dag Kunden meddelat ELaS AB att demontering och/eller avhämtning kan ske. Tiden inom vilken ELaS AB demonterar och/eller avhämtar  Hyresobjektet kan bli något längre vid storhelger, under semesterperioden eller om otjänlig väderlek eller andra förhindrande omständigheter inträffar.

­‐5.3 Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet upphör vid hyrestidens utgång. Det är förenat med straffansvar att nyttja Hyresobjektet efter hyrestidens utgång.

­‐5.4 På sätt som anges i punkt 11 nedan äger part rätt att säga upp Hyresavtalet i förtid  om motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte vidtar rättelse. Uppsägs Hyresavtalet i förtid av ELaS AB upphör hyrestiden omedelbart att löpa och därmed Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet.


6 – HYRA OCH ANNAN ERSÄTTNING

­‐6.1 Hyra utgår under hyrestiden, om inte annat avtalats, med belopp enligt ELaS AB prislista, vartill kommer mervärdesskatt och eventuella andra skatter eller avgifter. Minimihyra utgår på sätt som anges i ELaS AB’s prislista.

­‐6.2 Hyran enligt ELaS AB prislista förutsätter att Hyresobjekt som avser Eventprodukter och annan utrustning endast nyttjas av Kunden under avtalad period, Hyresobjekt som scen och liknande inte hyrs ut till annan eller används på sätt som strider mot Hyresavtalet eller dessa villkor. Det åligger Kunden att omedelbart meddela ELaS AB om ändring i användandet av Hyresobjektet.

­‐6.3 Ombesörjer ELaS AB transport av Hyresobjektet har Kunden att ersätta ELaS AB för transportkostnaderna enligt gällande prislista, om inte annat avtalats. Ombesörjer ELaS AB montering/demontering av Hyresobjektet har Kunden att ersätta ELaS AB  för kostnaderna härför, om inte annat avtalats.

­‐6.4 För rengöring och/eller reparation av Hyresobjektet utgår särskild ersättning.


 7 BETALNING AV HYRA OCH ANNAN ERSÄTTNING

­‐7.1 Hyra och annan ersättning erläggs mot faktura vid hyrestidens utgång eller vid uthyrning för längre tid än en månad vid varje månadsskifte, om inte annat avtalats.

­‐7.2 Betalningsvillkor är 10 dagar netto, om inte annat avtalats.

­‐7.3 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen efter en räntesats som med 12 procentenheter per påbörjad vecka från förfallodagen. 

Initialer:________________________   Datum:_________________________  


8  SKÖTSEL

­‐8.1 Vid hyrestidens början och innan Hyresobjektet tas i drift skall Kunden noggrant undersöka och kontrollera Hyresobjektet. Har Kunden några anmärkningar mot Hyresobjektet skall dessa omedelbart skriftligen meddelas ELaS AB.

­‐8.2 Hyresobjektet skall väl vårdas och underhållas. Drivmedel, förbrukningsartiklar etc. skall vara av god kvalité. Kunden svarar för alla kostnader av förbrukningsmaterial samt för reparationer som erfordras på grund av skador eller fel, som inträffar under hyrestiden och som inte är att hänföra till normalt slitage. Reparationer eller ändringar av Hyresobjektet får inte utföras av Kunden utan ELaS AB skriftliga medgivande. Uppkommer behov av reparation eller annan åtgärd skall detta omedelbart skriftligen meddelas till ELaS AB.

­‐8.3 Hyresobjektet får inte utan ELaS AB skriftliga medgivande flyttas till annan eventplats. Hyresobjektet får inte heller utan ELaS AB skriftliga medgivande, på sätt också ovan angivits i punkt 6.2, hyras ut till annan eller användas på sätt som strider mot Hyresavtalet eller dessa villkor. Kunden svarar också för att Hyresobjektet endast används av behörig och utbildad personal.


9  ÖVRIGA  TJÄNSTER

­‐9.1 Utöver transporttjänster enligt punkt 3.2 ovan samt tjänster avseende montering/demontering enligt punkt 3.2 och 4 ovan kan ELaS AB tillhandahålla Kunden olika tjänster.

­‐9.2 För det fall inte ELaS AB och Kunden skriftligen avtalat om annat har Kunden att till ELaS AB erlägga ersättning för utförda tjänster enligt vid varje tid gällande prislista samt för erforderliga kostnader och utlägg i samband med utförandet av avtalade tjänster. Betalning för utförda tjänster erläggs på motsvarande villkor som hyra enligt punkt 7 ovan.

­‐9.3 Kunden ansvarar för att de underlag, specifikationer etc. som Kunden tillhandahåller ELaS AB i samband med att ELaS AB tillhandahåller Kunden tjänster är korrekta och fullständiga. Om ELaS AB orsakas merarbete eller merkostnader på grund av något som är att hänföra till Kunden har Kunden att ersätta ELaS AB för sådant merarbete och sådana merkostnader.


10  ANSVAR

­‐10.1 ELaS AB svarar för skador till följd av normalt slitage av Hyresobjektet.

­‐10.2 Kunden ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för skador på Hyresobjektet, som inte är att hänföra till normalt slitage. Förkommer eller skadas Hyresobjektet skall Kunden omedelbart skriftligen meddela detta till ELaS AB.

­‐10.3 Kunden ansvarar för varje skada som Hyresobjektet under hyrestiden kan tillfoga person eller egendom. Kunden förbinder sig att hålla ELaS AB skadeslös för varje ersättningsskyldighet, som p g a sådan skada kan riktas mot ELaS AB i dennes egenskap av ägare till Hyresobjektet.

­‐10.4 ELaS AB ansvarar endast för direkta skador, som uppkommit på grund av ELaS AB grova vårdslöshet.

­‐10.5 ELaS AB ansvarar inte i något fall för indirekta skador, som uppkommit på grund av leveransförsening, stillestånd, driftsavbrott eller annat och inte heller för skador som ELaS AB inte rimligen kunnat förutse.

­‐10.6 Kunden skall under hyrestiden hålla Hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningsvärdet, om inte annat avtalats.  Kunden skall vidare ha sedvanlig ansvarsförsäkring.

­‐10.7 Vid förlust av Hyresobjektet debiteras Kunden återanskaffningspriset för Hyresobjektet.

Initialer:________________________   Datum:_________________________  


11 FÖRTIDA UPPSÄGNING

­‐11.1 Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte omedelbart vidtar rättelse.

­‐11.2 Om Kunden inställer betalningarna, försätts i konkurs eller liknande är ELaS AB berättigad att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande.

­‐11.3 Uppsäger ELaS AB Hyresavtalet till omedelbart upphörande enligt vad som ovan angivits i punkt 11.1 och 11.2 upphör omedelbart hyrestiden och Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet. Skyldighet inträder också för Kunden att omedelbart återlämna Hyresobjektet till ELaS AB alternativt låta ELaS AB återtaga och avhämta Hyresobjektet på Kundens bekostnad.


12 – FORCE  MAJEURE

­‐12.1 För det fall ELaS AB förhindras att fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden på grund av omständighet som Uthyraren inte kunnat råda över såsom arbetskonflikt, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller liknande samt fel eller försening av leveranser från underleverantör på grund av angivna omständigheter, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för fullgörande av ELaS AB åtaganden samt befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.


13 – TILLÄMPLIG LAG

13.1 Svensk lag gäller för uthyrningen av Hyresobjektet och för av ELaS AB tillhandahållna tjänster.

Initialer:________________________  

Datum:_________________________  

Underskrift:________________________________________________

Namnförtydligande:___________________________________________